Augusts rötter finns på Riddarholmen


Utsikt mot Riddarholmen på 1850-talet, vid tiden då August Strindberg föddes. De två tjocka tornen något t v hör till Wrangelska palatset där Svea Hovrätt residerar sedan 1756. Palatset var nära granne till Augusts födelsehus, som var det mindre smala huset näst längst bort på kajen, med gaveln intill vattnet. Strax hitom det huset står två oansenliga byggnader, av vilka det större var ridhuset där kronprins Oscar lärt sig rida. Ridhuset och lindarna i Wrangelska backens mynning nämner Strindberg i texter som återges nedan. Teckning av C S Bennet.

 

Den 22 januari 1849, dagen då August Strindberg föddes regnade det. Klockan 9 på morgonen förlöstes Ulrika Eleonora Norling med sitt tredje barn, efter Carl Axel och Oscar. I sin dagbok antecknar fadern ångbåtskommissionären Carl Oscar Strindberg denna dag kort och gott: Augusts födelsedag. Den 3 februari skrivs han in i Storkyrkoförsamlingens dopbok. Förmodligen döptes gossen i hemmet, vilket vid denna tid var det vanliga.
Vintertid fanns inga fartyg vid Riddarholmens kaj och hamnen låg öde och tom. Ännu existerade inte isbrytare som möjliggjorde trafik om isen skulle lägga sig. 1849 började seglationssäsongen den 14 april.

I Riksarkivet finns några små häften med anteckningar om väderleken i Stockholm på 1800-talet. De har förts av en meteorolog som höll till i Observatoriet i Observatorielunden i Vasastan. Vintern 1848-49 var först kall men slog i slutet av december om till blidväder. Den 22 januari 1849, Augusts födelsedag, var det milt och regn. RA.

Carl Oscars Strindbergs dagbok är en källa till kunskap om hans ångbåtsrörelse, om familjen och om andra händelser av vikt för honom. Inte årtal utan månad är stommen. Under kolumnen med rubriken 22 januari antecknar han bl a 1845 Brann Bergmans spinneri,1849 Augusts födelsedag, 1864 Bjudna af Svärmor på Stora Operan. KB.

 

Slottsbageri och Sundhetskollegiet förr i huset.
H
uset i Riddarholmshamnen nr 12 var ursprungligen ett bageri till Kungshuset som Wrangelska palatset kallades under 1700-talets första hälft. Efter Tre Kronors brand i maj 1697 hade slottsarkitekten Nicodemus Tessin d y rustat upp palatset till residens för den husvilla kungafamiljen. Ekonomibyggnader hade uppförts, bland dem en länga som stod med östra gaveln dikt intill Gustav Vasas befästningsmur och som rymde slottsbageriet.
August visste nog inte att det i huset doftat nygräddade bullar till änkedrottning Hedvig Eleonoras frukost, annars skulle han väl ha nämnt det någonstans. Att Gustav III föddes där uppe i Wrangelska palatset den 24 januari 1746, nästan på dagen 103 år före honom själv, bör han ha känt till.
I slutet av 1700-talet flyttade Sundhetskollegiet in i huset, som allt framgent kallades Sundhetskollgiets hus.

Wrangelska palatset som byggdes på 1640-talet förvandlades efter slottsbranden 1697 till Kungshuset, residens för kungafamiljen och hovet och med en rikssal för riksdagen. Hovbageriet var inrymt i den eleganta längan i karolinsk barock som svagt avtecknar sig mot palatsets södra torn t h, samma länga som ombyggd och förenklad blev August Strindbergs födelsehus. T v Birger Jarls Torn som vid denna tid kallades "rundelen". Kopparstick av Anders Jönsson Wijkman, början av 1700-talet.

Samma motiv som ovan omkring hundra år senare, med det f d hovbageriet betydligt förenklat och försett med 1800-talstak, ungefär mitt i bilden ovanför roddarna. Nu finns Sundhetskollegiet här och stannar till 1841. Längst t v Birger Jarls Torn som sedan 1700-talet är höjt med en våning och försett med rokokotak i koppar. Det kallas bara Tornet eller Assistanstornet och är förvaringsplats för Assistansens - pantlånekontorets - panter (se kap. Djup misär...). Okänd konstnär.

Riddarholmshamnen nr 12 som det såg ut vid tiden för Augusts födelse. Teckningen är utförd senare ur minnet av brodern Carl Axel. T v en trappa nerför klippan till bryggan (1). T h befästningsmuren. August har själv antecknat på bilden: August Strindbergs födelsehus på Riddarholmen, i gamla Sundhetskollegiets hus (2 ) Med asterisker har han märkt ut: *C O Strindbergs kontor **Rummet der den märkvärdige författaren föddes (3) T v *Drottningholm(4) **Åbomska simskolan. Skylten över verandan har texten Schweizeri Billard. Huset revs 1863. Bilden tillhör Björn och Maj-Britt Mattsén, Mariehamn.

(1) Numera går kajkanten ca 20 m längre ut.
(2) Sundhetskollegiet, med rötter i 1600-talets Collegium Medicorum, sedan Collegium medicum, bytte senare namn till Kongl Sundhetskollegium, Kungl Medicinalstyrelsen, Socialstyrelsen.
(3) Den märkvärdige författaren glömde att märka ut rummet där han föddes med motsvarande asterisker.
(4) Kajplats för hjulångaren Tessin som gick till Drottningholm.

 

Ångfartygen gav Strindbergs god standard
C
arl Oscar Strindberg, hustrun Ulrika Eleonora Norling och sönerna Carl Axel, Oscar och nyfödde August bodde en trappa upp i Riddarholmshamnen nr 12. På nedre botten hade ångbåtskommissionären Carl Oscar Strindberg sitt kontor.
Därifrån gick ångbåtarna till hamnar vid Mälaren och Hjälmaren samt till Örebro, Göteborg och Karlstad. Carl Oscar gjorde upp tidtabeller, sålde biljetter, skötte godstrafiken. Som mest befraktade han ett fyrtiotal fartyg, men ägde aldrig något fartyg själv, hyrde inte heller in något, var enbart komissionär för olika rederier.

    

Ulrika Eleonora Norling, född 1823, trolovade sig med Carl Oscar 1842 och flyttade till honom som hushållerska. Carl Axel föddes 1845, Oscar 1847. Kort efter gifte sig Carl Oscar och Nora, som hon kallades. August föddes 1849 och var således både avlad och född inom äktenskapet, vad han än försökte inbilla sig själv och andra. Nora födde elva barn av vilka sju nådde vuxen ålder. Nora, söt och fin i krinolin, var högt älskad av sonen August, som bittert sörjde henne när hon vid 39 års ålder avled 1862. Strindbergsarkivet KB

Augusts far Carl Oscar Strindberg föddes 1811. Han hade drivit ångbåtskontoret en längre tid innan det 1846 flyttades till Riddarholmshamnen. Carl Oscar var driftig och befraktade tidvis trettio procent av Stockholms ångbåtsflotta. Han var välklädd - se plastronen! - så som August skulle bli. Carl Oscars musikintresse gick i arv och musicerandet gav familjen Strindberg gemensamma glädjestunder. Strindbergsarkivet KB

 

 
 
 
 I Aftonbladet i juni 1849, Augusts födelseår, annonseras reguljära turer på Mälaren med ångfartygen Gripen, Hermoder och Thorshälla, "Biljetter säljas å C.O. Strindbergs kontor vid Riddarholmshamnen". Till ångskonerten Ellida, som gick efter kusten till Westervik och Calmar, såldes biljetter hos E.G. Tjäder vid Riddarhustorget.

 

 
Den lustiga illustrationen i Claes Lundin / August Strindbergs bok Gamla Stockholm, visar hur resenärerna trängs i Riddarholmshamnen. Det berättas att de tidiga ångbåtsresorna inte var riskfria. Om ångaren Yngve Frey: "När maskinen stannade, hvilket inte var ovanligt, seglade man och för att hjulen icke skulle hindra farten trampades dessa omkring".

 

August föds in i stadens och rikets historia
M
ed vaggan i det forna slottsbageriet, intill Gustav Vasas befästningsmur och nedanför Wrangelska palatset föddes August Strindberg i en historisk miljö. Räknar man med hela Riddarholmen föddes han in i Stockholms och Sveriges historia. 

Riddarholmen såg i Strindbergs barndom i stort sett ut som i dag med Riddarholmskyrkan, det forna Gråbrödraklostrets kyrka, ett monument över Stockholms medeltid och kunglig gravkyrka. Birger Jarls Torg kransas av palats, Sparres, Wrangels, Stenbocks, Hessensteinska - tidigare Oxenstiernas - Rosenhanes, som påminner om Sveriges stormaktstid. Statyn av Birger Jarl själv skyms av Hessensteinska palatset. I fonden leder Wrangelska backen ner till Norra Riddarholmshamnen mot Riddarfjärden. Foto Gösta Glase.

 

 
 
 
Det första fotografiet av August Strindberg, 13 år. Familjen bor nu på Norrtullsgatan 14. August går första året i Stockholms Lyceum, där han sex år senare tar studenten. Foto F A Reinhold 1862, SSM.

Riddarholmen är inte bara Augusts första historiebok, här får han också starka sinnesintryck, av vida utsikter över Mälaren, av friska vindar. Måhända jagades Riddarfjärdens måsar då som nu av tornfalken med bo i en kyrktornsglugg. Den första kyrkan han ser är Riddarholmskyrkan, med gjutjärnsspiran och tornuret med guldglänsande romerska siffror. Den första klockringningen han hör kommer därifrån.
Ångbåtarna, Hermoder, Elfkungen, Thor, Aros och många fler som kantar kajen markerar Stockholms inträde i den industriella eran, en ny tid som August tar till sig. Naturligtvis spär det på intresset att det var Samuel Owen, gift med hans faster Lisette, som introducerade ångbåten i Sverige. August var bara fem år när Samuel Owen dog, men man vågar anta att han hölls aktuell i familjen Strindberg, där redan farfar Zacharias Strindberg genom svärsonen Owen kommit att sälja ångbåtsbiljetter, och efter honom först sonen Johan Ludvig och sedan Carl Oscar.

 

 
   
  Riddarholmskyrkans kopparspira från slutet av 1500-talet förintades i branden 1835 och ersattes 1844 med den nuvarande spiran i gjutjärn, i nygotisk stil, ritad av arkitekten E G Göthe. Idén att tillverka en spira i gjutjärn kom från konstruktören och industrimannen Samuel Owen - Carl Oscar Strindbergs svåger - och framställdes på Åkers styckebruk. Ungefär samtidigt med tornet tillkom tornuret som nämns några gånger i Strindbergs texter.

 

August i vimlet på Riddarholmen
Den som i dag besöker den fridfulla Riddarholmen mitt i Stockholm har svårt att föreställa sig dess betydelse och folkliv på August Strindbergs tid.
* I Augusts barndom och ungdom var bebyggelsen i stort sett densamma som nu, med några undantag. Geijerska huset framför Riddarholmskyrkans kor, med tryckeri och där Dagens Nyheter startades, revs 1866 för att ge plats åt järnvägen, den s k sammanbindningsbanan över Riddarholmen. Utom Åbomska simskolan, se nedan, fanns Gjörckes badinrättning på norra holmen, senare tillkom Strömbadet. På 1880-talet byggdes Norstedt & Söners hus och Riksarkivet.
*Medan i skrivande stund endast två personer är mantalsskrivna på Riddarholmen bodde här i mitten på förra århundradet omkring 400 personer och invaderades dagligen av en betydande folkmängd med ärenden till olika inrättningar.
*Till ämbetsverken, huvudsakligen domstolar, strömmade då som nu personal.

 

 
Birger Jarl, Stockholms grundläggare, står sedan 1854 staty på Birger Jarls torg, av skulptören Bengt Fogelberg. Jarlen föreställer här krigaren i hjälm och brynja. Mot svärdet lutar sig Folkungaättens vapensköld med det stående lejonet. På sockeln bilden av Sankt Erik, Stockholms skyddshelgon.
Foto Gösta Glase

*Gossar gick till Stockholms gymnasium söder om kyrkan, nu hus nr 7.
*1833 -1866 hade, medan ståndsriksdagarna pågick, präster, borgare och bönder sina överläggningar i Ständernas hus, nuvarande hus nr 5. Samma hus blev 1867 rikets första riksdagshus, då den nya tvåkammarriksdagen började fungera. Riksdagen stannade här till 1905 då den flyttade till Helgeandsholmen.
*Frimurare ställde stegen till sitt stamhus i Schering Rosenhanes palats, där i östra flygeln Frimurarkällaren var en populär mötesplats.
*En strid ström av folk av alla samhällsklasser hade ärende till Assistansen, pantbanken som låg på höjden ovanför Birger Jarls Torn. Med skrämmande hög utlåning i misärens Stockholm.
*I Wrangelska backen skyndade resenärer till och från Riddarholmshamnen. Och vid hamnen låg den nya tidens ångbåtar...

Åter till startsidan

Sidan ändrad 1999-05-18